แก้วหานามก. และ แก้วหานามพ. (1) “รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบ การดำเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์”, วารสารการบริหารปกครอง, 4(2), น. 82-98. vailable at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88630 (ืบค้น: 8ธันวาคม2021).