โชติพินิจพ. (1) “ปัจจัยต่อต้านการคอร์รัปชันที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการคอร์รัปชัน ในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ศึกษาในองค์การบริหารส่วนตำบล”, วารสารการบริหารปกครอง, 4(2), น. 99-119. vailable at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88631 (ืบค้น: 8ธันวาคม2021).