เจิมสิทธิประเสริฐก. และ อัคฮาดน. (1) “ความหวาดกลัวต่ออาชญากรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์”, วารสารการบริหารปกครอง, 4(2), น. 120-146. vailable at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88632 (ืบค้น: 5ธันวาคม2021).