จันทรเขตต์ธ. (1) “ปัญหาในการบังคับใช้พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ. 2551 ในกรณีการซื้อขายและการเช่าอสังหาริมทรัพย์”, วารสารการบริหารปกครอง, 4(2), น. 190-207. vailable at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88636 (ืบค้น: 8ธันวาคม2021).