จารุโณปถัมภ์จ. และ เคณาภูมิส. (1) “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากร สายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม”, วารสารการบริหารปกครอง, 4(2), น. 208-231. vailable at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88637 (ืบค้น: 27พฤศจิกายน2021).