พรหมภาพท. และ วงศ์สุรวัฒน์โ. (1) “ปัจจัยที่ก่อให้เกิด ‘ประชานิยม’ ทางการเมืองไทย ปี พ.ศ. 2549 – 2553”, วารสารการบริหารปกครอง, 4(2), น. 232-251. vailable at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88638 (ืบค้น: 28พฤศจิกายน2021).