อัคฮาดน. (1) “Democratization and Research Methods (2012) by Michael Coppedge”, วารสารการบริหารปกครอง, 4(2), น. 270-283. vailable at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88640 (ืบค้น: 5ธันวาคม2021).