จินารัตน์ว. (1) “อิทธิพลภาวะผู้นำที่มีผลกระทบต่อวัฒนธรรมองค์กรและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาจารย์และบุคลากร สังกัด มหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย”, วารสารการบริหารปกครอง, 4(1), น. 1-26. vailable at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88950 (ืบค้น: 8ธันวาคม2021).