คุ้มทรัพย์ก. (1) “สิทธิชุมชนกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาป่าชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี”, วารสารการบริหารปกครอง, 4(1), น. 141-157. vailable at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88983 (ืบค้น: 8ธันวาคม2021).