ละมุลร. และ ศีลพิพัฒน์เ. (1) “การนำโครงการรับจำนำข้าวเปลือกของรัฐบาล ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ไปสู่การปฏิบัติ : กรณีศึกษาตำบลนาแก อำเภอ คำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร”, วารสารการบริหารปกครอง, 4(1), น. 217-236. vailable at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88994 (ืบค้น: 8ธันวาคม2021).