แฝดสุระว. และ แนรอทเ. (1) “ความสนใจและความต้องการของเยาวชนในการประกอบอาชีพ ด้านการเกษตร: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ”, วารสารการบริหารปกครอง, 4(1), น. 237-249. vailable at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88996 (ืบค้น: 8ธันวาคม2021).