วีระพันธ์พงศ์อ. (1) “บทวิจารณ์หนังสือ: The Public Administration Theory Primer โดย George Frederickson and Kevin B. Smith”, วารสารการบริหารปกครอง, 4(1), น. 248-255. vailable at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88998 (ืบค้น: 8ธันวาคม2021).