เคณาภูมิส. (1) “ปรัชญาการวิจัย: ปริมาณ คุณภาพ”, วารสารการบริหารปกครอง, 3(2), น. 22-55. vailable at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/89005 (ืบค้น: 8ธันวาคม2021).