อิงคถาวรวงศ์ว. (1) “การศึกษาการนำนโยบายไปปฏิบัติ: จากวันนั้น. เราเดินทางมาไกลเท่าไร”, วารสารการบริหารปกครอง, 3(2), น. 71-93. vailable at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/89009 (ืบค้น: 27พฤศจิกายน2021).