ทัพมงคลป. (1) “การสร้างธรรมาภิบาลโดยเครื่องมือธรรมาภิบาล”, วารสารการบริหารปกครอง, 3(2), น. 120-144. vailable at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/89016 (ืบค้น: 28พฤศจิกายน2021).