วะชุมส. และ นิ่มตลุงอ. (1) “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา ศูนย์ 3 วัยสานสายใยรักแห่งครอบครัว ตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร”, วารสารการบริหารปกครอง, 3(2), น. 145-161. vailable at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/89020 (ืบค้น: 27พฤศจิกายน2021).