กลยาณีย์ธ. และ กิตติเลิศไพศาลจ. (1) “ทัศนคติของประชาชนต่อการบริการของสำนักทะเบียน ที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร”, วารสารการบริหารปกครอง, 3(2), น. 162-172. vailable at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/89024 (ืบค้น: 8ธันวาคม2021).