สุพรฑ. (1) “Book Review: American Foreign Policy in Regions of Conflict: A Global Perspective, By Howard J. Wiarda”, วารสารการบริหารปกครอง, 3(2), น. 173-187. vailable at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/89025 (ืบค้น: 8ธันวาคม2021).