ไชยนัดค., มารี เคนป. และ คชโคตรป. (1) “แนวทางการแก้ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาของเทศบาลตำบล: กรณีศึกษำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์”, วารสารการบริหารปกครอง, 3(1), น. 149-168. vailable at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/89042 (ืบค้น: 5ธันวาคม2021).