เจิมสิทธิประเสริฐก. และ ศรียากูลธ. (1) “การพัฒนาศักยภาพของประชาชนและอำนาจของชาติด้วยการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพผู้ฝึกสอนกีฬา”, วารสารการบริหารปกครอง, 2(2), น. 1-31. vailable at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/89052 (ืบค้น: 29พฤศจิกายน2021).