เพียรสบายพ., ทวะชาลีย. และ แก้วหานามก. (1) “ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลหลักเหลี่ยม อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์”, วารสารการบริหารปกครอง, 2(2), น. 132-150. vailable at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/89064 (ืบค้น: 5ธันวาคม2021).