แก้วร่องคำพ. (1) “แนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลคำชะอี อำเภอค าชะอีจังหวัดมุกดาหาร”, วารสารการบริหารปกครอง, 2(1), น. 134-154. vailable at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/89101 (ืบค้น: 28พฤศจิกายน2021).