ศรีบุรมย์จ. (1) “แนวทางการพัฒนาระบบการบริการประกันตัวผู้ต้องหาชั้นสอบสวน สถานีตำรวจภูธรคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร”, วารสารการบริหารปกครอง, 2(1), น. 155-174. vailable at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/89107 (ืบค้น: 27พฤศจิกายน2021).