แก้วหานามก. (1) “บทบรรณาธิการ”, วารสารการบริหารปกครอง, 4(1). vailable at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/89115 (ืบค้น: 8ธันวาคม2021).