วารสารการบริหารปกครองบ. (1) “บทบรรณาธิการ”, วารสารการบริหารปกครอง, 3(2). vailable at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/89117 (ืบค้น: 28พฤศจิกายน2021).