แก้วรุณาอ. (1) “แนวทางการพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของเทศบาลตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์”, วารสารการบริหารปกครอง, 1(2), น. 125-139. vailable at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/89133 (ืบค้น: 28พฤศจิกายน2021).