[1]
S. Aimimtham, I. Soksan, และ K. Saengmahachai, “ความมั่นคงของมนุษย์ในกลุ่มผู้สูงอายุจังหวัดขอนแก่น: ความมั่นคงของมนุษย์ในกลุ่มผู้สูงอายุจังหวัดขอนแก่น”, GJL, ปี 7, ฉบับที่ 2, น. 421-448, ธ.ค. 2018.