[1]
สังขทับทิมสังขป. และ พัวพันสวัสดิ์ว., “นาฏดุริยางคศิลป์สร้างชาติ: การยินยอมและการต่อรองนิยามความเป็นไทยของข้าราชการสำนักการสังคีต กระทรวงวัฒนธรรม”, GJL, ปี 9, ฉบับที่ 2, น. 25 - 54, ธ.ค. 2020.