[1]
ลาดบัวขาวส., “บทบาทนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นกับการจัดเก็บรายได้ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา”, GJL, ปี 9, ฉบับที่ 2, น. 55 - 99, ธ.ค. 2020.