[1]
ลำมะนาป., นิลผายพ., สินธุเดชธ., และ สุขเพิ่มก., “การปฏิบัติตนต่อเด็กของผู้ปกครองของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด: ศึกษาเฉพาะกรณีการปฏิบัติต่อเด็กตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546”, GJL, ปี 9, ฉบับที่ 2, น. 183 - 210, ธ.ค. 2020.