[1]
สุมิตสวรรค์ว., พลีบัตร์จ., และ ปิ่นจันทร์ธ., “แนวทางการพัฒนานวัตกรรมการจัดการปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ในชุมชน ตำบลหนองตอกแป้น อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์”, GJL, ปี 9, ฉบับที่ 2, น. 501 - 521, ธ.ค. 2020.