[1]
วงศ์สุรวัฒน์โ., “การปกครองของสยามก่อนการปฏิรูปการปกครอง พ.ศ.2435”, GJL, ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 1-21, 1.