[1]
ศรีโภคางกุลศ., “การสร้างความปรองดองผ่านระบบจารีตประเพณีกับข้อจำกัด เรื่องความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ : กรณีศึกษาการสร้างความปรองดองภายใต้ระบบเซียร์ ประเทศโซมาเลีย”, GJL, ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 22-43, 1.