[1]
อัคฮาดน., “กรอบมโนทัศน์เบื้องต้นเกี่ยวกับ ‘ประชาธิปไตยชุมชน’ ในฐานะกลไกของการจัดบริการสาธารณะแนวใหม่สำหรับประเทศไทยในศตวรรษที่ 21”, GJL, ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 44-79, 1.