[1]
สนั่นนารีและพลโทน. และ ธุวะนุติป., “ปัจจัยที่มีผลต่อรูปแบบการบริหารจัดการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยของรัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง”, GJL, ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 97-120, 1.