[1]
แจ่มใสธ., นรนิติผดุงการจ., และ นันทเพ็ชรก., “การศึกษาวิเคราะห์นโยบายสาธารณะและการนำนโยบายรับจำนำข้าวของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ไปปฏิบัติในจังหวัดสุรินทร์”, GJL, ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 121-141, 1.