[1]
ษรสาป., “ภาคประชาสังคมกับการขับเคลื่อนแนวคิดจังหวัดจัดการตนเอง : กรณีศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ”, GJL, ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 142-160, 1.