[1]
เรืองจิตร., “ภูมิปัญญาการส่งเสริมสุขภาพเด็กในกลุ่มชาติพันธุ์ไทยเขมร ในจังหวัดสุรินทร์”, GJL, ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 161-179, 1.