[1]
สุพรฑ., “Book Review: Is the American century over?”, GJL, ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 283-291, 1.