[1]
โตประยูรณ. และ รัฐฉัตรานนท์ว., “ปัญหาความขัดแย้งเรื่องเขตแดนไทย-กัมพูชา : กรณีกัมพูชายื่นคำร้องขอให้ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ศาลโลก) ตีความพิพากษา”, GJL, ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 180-193, 1.