[1]
พงษ์ทรัพย์ว., “อุปสรรคการทำธุรกรรมโอนเงินกลับประเทศของแรงงานเมียนมาร์ผ่านระบบธนาคารพาณิชย์”, GJL, ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 194-206, 1.