[1]
กิจกุศลส. และ เลิศธรรมเทวีป., “บทวิเคราะห์ความตกลงทางการค้าในระดับภูมิภาคว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา : ประโยชน์ และผลกระทบต่อระบบกฎหมายไทย”, GJL, ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 207-233, 1.