[1]
อัศวนิเวศน์ห., พัวศิริว., และ เลิศธรรมเทวีป., “การบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ของงานวรรณกรรมบนสื่อดิจิทัล”, GJL, ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 234-252, 1.