[1]
A. Boonpinich และ T. Sudhiphongpracha, “ความสามารถในการบริหารงานสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”, GJL, ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 253-282, 1.