[1]
กัลยาณมิตรภ., “การพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศกลุ่มนอร์ดิก”, GJL, ปี 4, ฉบับที่ 2, น. 17-37, 1.