[1]
ทะไกรราชภ., “พื้นที่ชายแดนกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้”, GJL, ปี 4, ฉบับที่ 2, น. 38-56, 1.