[1]
อินทร์ยาอ. และ K. Taylor, “ภูมิทัศน์วัฒนธรรมกับภูมิปัญญาในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชาวภูไท”, GJL, ปี 4, ฉบับที่ 2, น. 57-81, 1.