[1]
แก้วหานามก. และ แก้วหานามพ., “รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบ การดำเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์”, GJL, ปี 4, ฉบับที่ 2, น. 82-98, 1.