[1]
โชติพินิจพ., “ปัจจัยต่อต้านการคอร์รัปชันที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการคอร์รัปชัน ในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ศึกษาในองค์การบริหารส่วนตำบล”, GJL, ปี 4, ฉบับที่ 2, น. 99-119, 1.