[1]
เจิมสิทธิประเสริฐก. และ อัคฮาดน., “ความหวาดกลัวต่ออาชญากรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์”, GJL, ปี 4, ฉบับที่ 2, น. 120-146, 1.